Kmetijstvo in gozdarstvo​

Kmetijska pridelava v Rakitni se je v zadnjih desetletjih posodobila in specializirala. Danes prevladuje reja govedi za meso ter mesne izdelke in deloma za mleko in mlečne izdelke. V manjšem obsegu sta prisotni tudi reja drobnice za meso in ljubiteljska reja športnih konj. Živina se vzreja s travniško krmo in na paši. Omeniti velja tudi čebelarstvo in tradicionalno pridelavo sadja ter pridelovanje sibirskih borovnic. Bistvena značilnost kmetijske pridelave je, da se izvaja po ekoloških in sonaravnih načelih, kar zagotavlja visoko kakovost pridelkov in ne obremenjuje okolja. Tudi v gozdarstvu je uveljavljen sonaravni način gospodarjenja. Večina lesa je namenjena za trg, precejšen del pa ga predelajo domačini v manjših žagarskih obratih v lesne polizdelke, v nekaj mizarskih delavnicah pa nastajajo tudi kvalitetni mizarski izdelki, nekateri z visoko estetsko vrednostjo. Posebej kaže poudariti, da se ogrevanje stanovanjskih hiš v Rakitni skoraj v celoti zagotavlja z lesom iz domačih gozdov, kar veliko prispeva k varstvu okolja in kakovosti zraka. Vse to podpira razvoj sonaravnega turizma in postaja tudi del turistične ponudbe.